Dopasowani.pl
Nie pamiętasz hasła?
Start Logowanie Rejestracja

§ 1

Wstęp

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") zawiera ogólne warunki przyznawania dostępu i korzystania z serwisu Dopasowani.pl (zwany dalej "Serwisem"), w tym dostępu i korzystania z ich poszczególnych funkcjonalności.

2. Każda osoba korzystająca z dostępu do Serwisów (zwana dalej: "Użytkownikiem") wyraża bezwarunkową zgodę na treść Regulaminu.


3. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków składających się na jego całość w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu.

§ 2

Definicje

Poniższe stwierdzenia występujące w niniejszym dokumencie należy rozumieć zgodnie z następującymi definicjami

Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami;

Serwis - serwis internetowy Dopasowani.pl znajdujący się w pod adresem internetowym Dopasowani.pl;

Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis. Właścicielem i Administratorem serwisu jest firma Vabank Leszek Jochlik z siedzibą w Bytomiu przy ul.Orlšt Lwowskich 19/2, NIP: 6261050129 , REGON: 272898237.


Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane;

Użytkownik - osoba fizyczna w wieku powyżej 15 lat, która skutecznie założy Konto w Serwisie, poprzez uzyskanie Loginu i hasła pozwalającego zalogować się do Serwisu;

Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła). Konto jest miejscem w Serwisie, gdzie Użytkownik wprowadza i zarządza m.in swoimi danymi, a także wykonuje operacje dotyczące bezpośrednio jego profilu;

Profil - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, które udostępniane i prezentowane są na stronie Użytkownika w Serwisie;

Konto Premium
-  konto udostępnione Użytkownikowi w Serwisie, po uiszczeniu stosownej opłaty. Użytkownik uzyskuje status posiadacza Konta Premium na określony czas, zależny od wniesionej opłaty. Konto Premium umożliwia Użytkownikowi korzystanie z poszerzonej palety funkcjonalności Serwisu przez z góry określony przedział czasu;

Pomoc - miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik w każdej chwili może dowiedzieć się, w jaki sposób należy zrealizować określone działania, aby osiągnąć pożądane cele.

§ 3

Informacje podstawowe

1. Głównym celem Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet systemu prezentacji i wymiany informacji o Użytkownikach, prowadzonego i utrzymywanego przez Administratora, w celu umożliwienia nawiązywania znajomości pomiędzy Użytkownikami. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi rzecz Użytkowników związane z przedmiotem Serwisu.

2. Uczestnictwo w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.

3. Aby w pełni móc korzystać z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie oprogramowania oraz urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, takich jak przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie stron WWW w pełni obsługująca język skryptowy JavaScript oraz funkcjonalności cookies.

4. Dodatkowe, odpłatne usługi świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Użytkownika po wniesieniu stosownej opłaty za daną usługę.

5. Niestandardowe usługi świadczone są tylko i wyłącznie na zlecenie Użytkownika po wniesieniu stosownej opłaty w zamian za uzyskanie dostępu do funkcjonalności oferowanych przez Konto Premium.

6. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, prawo do wprowadzania korekty ww. danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania przez usunięcie Konta z Serwisu.

§ 4

Usługi

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość prezentowania szeregu danych oraz informacji a także innych treści o swojej osobie łącznie z możliwością umieszczania fotografii z własnym wizerunkiem. Składają się one na pojęcie Profilu Użytkownika. Użytkownicy mogą także korzystać z szeregu innych usług Serwisu pozwalających na zawieranie znajomości między Użytkownikami.

2. Przeglądanie zasobów Serwisu oraz jego poszczególnych usług, jest dostępne dla każdego użytkownika Internetu, przy czym zakres dostępu dla osób nie będących Użytkownikami może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub głównymi partnerami Administratora. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.

4. Pełen zakres podstawowych usług Serwisu dostępny jest bez ograniczeń dla posiadaczy podstawowego Konta w Serwisie. Nie dotyczy to usług dodatkowych odpłatnych oddzielnie, które dostępne są dla każdego Użytkownika posiadającego Konto Premium.

5. Dostępu do Konta Premium możliwe jest po uiszczeniu stosownej opłaty aktywacyjnej.

6. Dla wszystkich Użytkowników o jednakowym statusie w Serwisie, zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu (już istniejących oraz tworzonych w przyszłości) może być w każdym czasie zmieniany przez Administratora. Dotyczy to również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków.

7. Administrator będzie informował na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług i tego przyczynach.

§ 5

Uczestnictwo w Serwisie

1. Uczestnikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła piętnasty rok życia oraz zaakceptowała postanowienia Regulaminu a także zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie.

2. Aby założyć Konto i uzyskać status Użytkownika Serwisu niezbędny jest dostęp do Internetu, przeglądarka internetowa oraz aktywne konto e-mail udostępnione przez dowolnego providera.

3. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem poczty elektronicznej i skrzynki e-mail wskazanej podczas rejestracji.

5. Osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie.

4. Aby ukończyć procedurę rejestracji konieczne jest kliknięcie na hyperlink przesłany Użytkownikowi w mailu przesłanym w procesie rejestracji. Osoba, która nie dokona ostatecznej aktywacji Konta (nie "kliknęła" na odpowiedni link) w okresie trzech dni, zostanie pozbawiona możliwości aktywacji tego Konta. W celu dalszej rejestracji Użytkownik będzie musiał ponownie wypełnić formularz rejestracyjny.

6. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:

a) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
b) wszelkie dane osobowe, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez Administratora, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu. Powyższe nie dotyczy następujących danych:

- adres e-mail;
- hasło do Konta;
- dokładna data urodzin (system podaje do publicznej wiadomości wiek Użytkownika w latach wyliczony automatycznie na podstawie podanej daty urodzin);

c) wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Administratora wszelkich przekazanych podczas rejestracji jak i późniejszej edycji Profilu lub w inny sposób, danych osobowych oraz wizerunku osobistego na przekazywanych do Serwisu fotografiach w celach upublicznienia tych informacji i danych osobowych poprzez ich prezentację na łamach Serwisu. Zgoda obejmuje również zezwolenie udzielone Administratorowi na wykorzystywanie powyższych danych, informacji i wizerunku osobistego przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, lecz publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie wskazywały na powiązania z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem.
d) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego partnerów.

 

7. Udostępniając zdjęcie do Serwisu, Użytkownik oświadcza, iż:

a) posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby zdjęcie to mogło być udostępnione publicznie (opublikowane) na łamach Serwisu oraz w innych mediach, zgodnie ze zgodami udzielonymi przez Użytkownika na podstawie innych postanowień Regulaminu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;

b) w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanego zdjęcia lub wizerunku osobistego osób trzecich, Użytkownik zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

8. Informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a tym samym zablokować Konto lub Stronę Użytkownika, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.

9. Powyższe dotyczy również załączanych fotografii oraz dodatkowo, Administrator może odmówić publikacji fotografii dokonując zablokowania Strony Użytkownika, jeżeli zdjęcie będzie większe niż 600 kilobajtów, słabej jakości lub nie będzie spełniać warunków technicznych Serwisu (zbyt małe lub zbyt duże rozmiary fizyczne, nieobsługiwany format plików itp).

10. Niezależnie od ilości przekazywanych do Serwisu fotografii - zdjęcie główne musi przedstawiać jak najaktualniejszy wizerunek osobisty Użytkownika, czyli taki, który pozwala rozpoznać Użytkownika w aktualnej czasowo rzeczywistości (np. zdjęcie 30-letniego Użytkownika przedstawiające go w wieku 5 lub 10 lat - jest dozwolone do publikacji na łamach Serwisu, ale wówczas nie może ono być zdjęciem głównym i Profil musi być uzupełniony o dodatkowe zdjęcie aktualne, będące zdjęciem głównym), fotografia główna musi prezentować użytkownika wyraźnie pozwalając na jego identyfikację w rzeczywistości (musi to być twarz z widocznymi rysami lub sylwetka z twarzą z widocznymi rysami twarzy) - niespełnienie tego wymogu spowoduje zablokowanie Strony Użytkownika.

11. Użytkownik może zawiesić Konto, co spowoduje czasowe deaktywowanie Strony Użytkownika w Serwisie (będzie ona niewidoczna, a innym Użytkownikom starającym się ją wywołać ukaże się stosowna informacja, iż Użytkownik o danym Nicku zawiesił swoja Stronę Użytkownika), Login Użytkownika będzie nierozpoznawalny, a Użytkownik w tym czasie straci możliwość korzystania lub realizowania usług Serwisu związanych z jego przedmiotem (np. niedostępne będzie korzystanie z systemu poczty wewnętrznej, nie będzie można również dokonywać wpisów w księdze gości innych Użytkowników itp.), co nie dotyczy funkcjonalności samego Konta lub usług nie związanych bezpośrednio z nawiązywaniem lub wymiana informacji między Użytkownikami. Zawieszenie Konta nie powoduje zawieszenia biegu terminów opłaconych usług dodatkowych. Użytkownik może odwiesić Konto w każdym czasie, jednakże musi to nastąpić w okresie nie dłuższym niż po upływie 6 miesięcy od chwili zawieszenia Konta. Po 6-miesięcznym okresie zawieszenia Konta, które nie zostanie w tym czasie odwieszone, Konto takie zostanie automatycznie usunięte bez możliwości jego odwieszenia.

12. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu według wskazówek wskazanych w Pomocy. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Serwisu Profil i Strona Użytkownika na stałe i bezpowrotnie.

13. Usunięcie Konta może spowodować zakończenie świadczenia wszelkich lub niektórych odpłatnych usług Serwisu wykupionych przez Użytkownika, jeżeli do ich świadczenia konieczne jest ze względów technologicznych lub systemowych posiadanie Konta w Serwisie.

14. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może zablokować Konto lub poszczególne usługi Serwisu (np. chat, wewnętrzny email), wraz z podaniem na łamach Serwisu stosownej informacji w tym zakresie dostępnej dla wszystkich Użytkowników. Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane usługi według własnego uznania, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora jako przyczyna blokady albo po upływie określonego czasu wskazanego przez Administratora, jako sankcja za naruszanie Regulaminu, pod warunkiem, że Użytkownik da należytą gwarancję przestrzegania Regulaminu.

15. Konto może zostać usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta i Profilu z Bazy Profili, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:

a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu;
b) Użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 12 miesięcy od ostatniego zalogowania;
c) Profil Użytkownika nie zawiera minimalnej ilości danych lub informacji wymaganych do aktywowania Strony Użytkownika przez okres 6 miesięcy. Zakres minimalnej ilości danych Profilu wskazany jest na stronie Konta w "Edycji danych" poprzez oznaczenie symbolem '*';
d) Jeśli osoba posiada więcej niż jedno Konto, wszystkie jego Konta mogą zostać usunięte;
e) Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie;

f) Użytkownik podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu.
g) Użytkownik w okresie 2 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Serwisu przez Administratora, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania lub ze względu na konkretne okoliczności nie daje gwarancji zachowań zgodnych z Regulaminem;
h) Użytkownik nie odwiesi zawieszonego Konta w okresie dłuższym niż 6 miesięcy od jego zawieszenia;

§ 6

Zasady

1. Niedozwolone jest w żadnym przypadku i w jakiejkolwiek formie - wyraźnie lub w sposób dorozumiany - podawanie przez Użytkownika w treściach ogólnie dostępnych na łamach Serwisu informacji w jakikolwiek sposób mogących wskazywać na jakikolwiek środek lub sposób bezpośredniej możliwości komunikacji z Użytkownikiem (np. numer telefonu, adres e-mail, dane kontaktowe komunikatora internetowego etc.), z pominięciem celu i charakteru przedmiotu Serwisu, co dotyczy również podawania lub publikowania w ten sam sposób adresów do jakichkolwiek stron internetowych - bez wyraźnej zgody Administratora, a także niedozwolone jest :

a) nakłanianie innych Użytkowników do podawania przez nich informacji o możliwościach bezpośredniego kontaktu.
b) informowanie w treściach publikowanych na Stronie Użytkownika lub w innych miejscach Serwisu o fakcie korzystania lub nie korzystania przez danego Użytkownika z poszczególnych usług Serwisu.


2. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie lub poszczególnych usług dodatkowych do innych celów niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:

a) rozpowszechnianie treści pornograficznych;
b) rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej;
c) uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;
d) podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący chce wpłynąć na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;
e) publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na wyznanie, płeć itp.)

§ 7

Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii.

2. Administrator nie odpowiada w za zdarzenia i wydarzenia jaki mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu i to z jakichkolwiek przyczyn.

3. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom, gdyż nie ma on możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

4. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

5. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Serwisu.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu.

10. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

11. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty wewnętrznej.

12. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Serwisu.

13. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach różnorakich rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych etc. bez zgody Użytkowników, a także i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów.

14. Administrator zastrzega sobie możliwość zamieszczania zdjęć oraz informacji opublikowanych przez Użytkowników na łamach serwisu Dopasowani.pl w dowolnych sekcjach serwisu (takich jak Gorące Osoby, Top Lista etc) oraz poddawć profile różnego rodzaju plebiscytom (np. głosowanie na profile) bez zgody Użytkowników, a także i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów.

§ 8

Zmiany Regulaminu

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejsca do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.

4. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Konta Użytkownika.

§ 9

Ograniczenie odpowiedzialności

1. Administrator może być uznany odpowiedzialnym przed Użytkownikiem, tylko kiedy pewne i rozstrzygające dowody zostaną przytoczone przed sądem, dowodzące bezprawnego czynu w którym był zaangażowany Administrator, który działał na szkodę Użytkownika. W tym względzie Administrator nie może w żadnym wypadku być odpowiedzialnym za bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenia, kiedy zachowanie Użytkownika przyczyniło się do zaistnienia uszkodzenia, na którym Użytkownik twierdzi, że ucierpiał. W szczególności, Administrator nie będzie odpowiedzialny za bezpośrednie i pośrednie szkody zaistniałe w przypadku niewłaściwego zastosowania się Użytkownika do warunków użytkowania Serwisu.

(c) 2007 - 2012 Dopasowani.pl
Regulamin | Polityka prywatności | Dział obsługi klienta